ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยภูเก็ต ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารอยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 และมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://jis.fis.psu.ac.th/index.php/th