ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 (NIC-HUSOC II: The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences) ภายใต้หัวข้อ “ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ความท้าทายต่อมนุษยสังคมศาสตร์ในยุคดิจิตอล” ในระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2562 ณ Mandalay University of Distance Education เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://husoc2019.bru.ac.th/