ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5”

มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5” ในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research to Make A Change )” ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://rtunc2020.rtu.ac.th/Production/