ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563 ครั้งที่ 7 (The 7th SAU National Interdisciplinary Conference 2020, (SAUNIC 2020)) ในวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี สามารถส่งบทความเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://saunic2020.sau.ac.th/