ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (38th Industrial Engineering Network 2020 (IE Network 2020)) ในแนวคิด “Industrial Transformation towards Digital Era” ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรม พูลแมน พัทยา จี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สามารถส่งบทความและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ienetwork2020.kmutt.ac.th/