ขอเชิญส่งบทความเข้านำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 9th ICADA 2020 -SSIS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เข้าร่วมนำเสนอภายนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020 – Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 9th ICADA 2020 -SSIS) ในหัวข้อ “Development toward Asianization in the Digital Era” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 – วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icada2020.nida.ac.th/