ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และพลังสร้างสรรค์ ” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถส่งผลงานได้ที่ cultural.wu@gmail.com หรือ https://wacc.wu.ac.th/th/หน้าหลัก/ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2562