ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” ในวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4czQKY-M1lduQ4SlSgll6v2Gh8B1KWI8wB-0yriE_jsWo-g/viewform