ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุพรรณี ศรีธัมมา ผู้ประสานงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ (045)283770-2 ,097-326-9713 ,080-419-3533 หรือทางอีเมล์ conference@umt.ac.th   ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564