ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าตีพิมพ์วารสารการวิจัยกาสะลองคำ โดยเนื้อหาบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ปรัชญาและสังคมวิทยา, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ปรัชญาและสังคมวิทยา วารสารกาสะลองคำ อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ สามารถส่งบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ksk