ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา และเครือข่ายขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “International and National Conference on Media Studies 2019” ในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://icms2019.weebly.com/