ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ วารสารสาระคาม/ วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) และวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน (Community University Engagement Journal) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.msu.ac.th/