ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMS2019

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและเครือข่าย ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา ส่งบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและ/ภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “International and National Conference on Media Studies 2019” ในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icms2019.weebly.com/