ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Economics and Social Survival in New Normal Era) ” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ภายใต้หัวข้อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Economics and Social Survival in New Normal Era)” โดยการจัดงานครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ (Online)