ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ปี2564

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องซึ่ง กฟภ.ได้จัดการประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ปี2564 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และ พนักงาน กฟภ. เสนอบทความทางวิชาการ ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ Online  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://peacon2021.pea.co.th หรือโทร 0-2009-6059 มือถือ 08-6883-9184 (ผู้ประสานงาน)