ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

วารสารวิชาการ กสทช. ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ฉบับประจำปี 2563 ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ ตลอดจนสหสาขาวิชากทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถส่งบทความได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิทยาการ 02-271-0151 ต่อ 3751