ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567)

-วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU-

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่
ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567)

ฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ขอเชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567)
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จะดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ :
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)
ซึ่งพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหา ดังนี้
1.บริหารธุรกิจ, การจัดการ และบัญชี
2.การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.การท่องเที่ยว, นันทนาการ และการจัดการโรงแรม
4.เศรษฐศาสตร์, เศรษฐมิติ และการเงิน
5.การสื่อสาร
ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jmsnrru
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์
-บรรณาธิการ-

ที่มา : https://www.facebook.com/share/p/uibWorMdo6Ko19Je/?mibextid=WC7FNe