ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเปิดของอาเซียน 4 ประเทศ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาส่งบทความด้านการศึกษาทางไกล ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ACI/ TCI และ MCI มีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ajodl.oum.edu.my/