ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 06.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2020/ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563