ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ.2562

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ประกาศให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ.2562 โดยหัวข้อการวิจัยต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ให้การสนับสนุนทุนละไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี จำนวน 15 – 20 ทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ttsf.or.th/