ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ.2563

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทสไทย (TTSF) ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ.2563 โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาตร์และแพทยศาสตร์คลินิก สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttsf.or.th/en/