ขอเชิญสมัครสมาชิกนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562

สมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TYSA) เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2562 โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • มีอายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
  • มีสัญชาติไทย หรือประสบการณ์ทำงานในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านวิจัยไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ
  • มีจิตอาสาในการใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

สามารถสมัครได้ที่ tysaemail@gmail.com ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562