ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63, 64

The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศให้ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63, 64 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 44 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม และเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563 เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงและเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.deqp.go.th/new , https://www.iatssforum.jp/en/