ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมสังคมและการบริการสุขภาพในยุควิถีใหม่หลังวิกฤต COVID-19”

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมสังคมและการบริการสุขภาพในยุควิถีใหม่หลังวิกฤต COVID-19” (Social Innovation and Healthcare Services in the New Normal Post-COVID-19 Era) ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

สามารถส่งผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ (Full paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ https://www.christian.ac.th/conference/ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วรรณดี สุทธิศักดิ์ โทรศัพท์มือถือ 083-0308828 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 034-388-555 ต่อ 1340, 1318