ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่การชับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”