ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณภายใต้โครงการ “การพัฒนาธุรกิจอาหาร (SME) และอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์”

ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Food Innovation Hub) ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณภายใต้โครงการ “การพัฒนาธุรกิจอาหาร (SME) และอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ซึ่งตอบโจทย์ผลลัพธ์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยการใช้งานวิจัยขับเคลื่อนบนพื้นฐานการตัดสินใจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจใหม่ (Startup) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ลักษณะโครงการการ เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยในช่วง 6-8 เดือน ทุนวิจัยโครงการละ 250,000 บาท  โจทย์วิจัย ประกอบด้วย

1. การพัฒนาเส้นผัดไทยจากคัมเปียว

          – การศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการแปรรูปเส้นผัดไทยจากคัมเปียว

          – ศึกษาความแตกต่างและการยอมรับโดยรวมของผู้บริโภคต่อเส้นผัดไทยจากคัมเปียว

2.  การยืดอายุการเก็บรักษาขนมปังแบบแผ่น

          – การควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ของวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการในผลิต

          –  การพัฒนาวิธีการในการผลิต

          – การศึกษาอายุการเก็บรักษาของขนมปังแบบแผ่นที่สภาวะการเก็บต่างๆ

3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และอายุการเก็บรักษาของน้ำพริก

           – การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ของน้ำพริกแบบแห้งทุกๆ 3 เดือน จนครบ 1 ปี และแบบเปียกในเดือนที่ 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12

            ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุกัญญา โทร 080-9059811หรือ อีเมล์ su.foodinnovationhub@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2562