ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาผู้สนใจที่เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร 074-200347 Email : hu_conference@hu.ac.th