ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

มหาวิทยาลัยเกริกขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”
ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก หรือ โทรศัพท์ 02-55235009 , 02-9705820 ต่อ 402

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krirk.ac.th