ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานการวิจัย เพื่อจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ที่สนใจจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
สามารถดาวน์โหลดประกาศสำนักการศึกษาฯ พร้อมใบสมัครได้ที่ www.bangkok.go.th/bangkokeducation