ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับปฐมฤกษ์ วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cultureskru/about/submissions