ขอเชิญประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ word มาที่ E-mail: wturesearch@gmail.com  ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี