ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมโครงการอบรม “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567” (กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)