ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก มีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่ไม่ได้นำเสนอผลงานวิจัย ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 06-2851-7919 และ 0-5596-4724
หรือ E-mail : mokconference13@gmail.com