ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วม “การเตรียมการขอทุนวิจัย โดยการปรับกระบวนทัศน์ภายใต้ความท้าทายใหม่และบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง”

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://forms.gle/LspuCAzUHSBNcTrd7