ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรรับชมวีดีโอการบรรยาย เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฏี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย”

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าร่วมโครงการบรรยายออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โครงการบรรยาย เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฏี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย” ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.00- 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

คลิปการบรรยาย ** เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น**
https://drive.google.com/drive/folders/1jD78RpgNyoIvI0hMHnTOD7WO9fDk6XW8?usp=sharing
เอกสารประกอบการบรรยาย
https://drive.google.com/file/d/1bt7fq6uIahkK-xux5fe6gw30U6eCPtUH/view?usp=sharin