ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและเครือข่าย ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “งานวิชาการรับใช้สังคม” ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถส่งผลงานได้ที่ https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2020/