ขอเชิญชวนเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นำเสนอผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://conference.mju.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564