ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

ด้วยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainbility Forum: Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable Development in the Next Normal “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่”  ”

โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รูปแบบการจัดประชุมวิชาการแบบ Virtual Online Conference เข้าร่วมกิจกรรมรับชมผ่านช่องทางออนไลน์  เว็บไซต์การประชุม https://conference.eau.ac.th เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ในประเด็น “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่”

โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ https://eau.ac.th   หรืออีเมล research@eau.ac.th