ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Economic and social recovery from covid-19 by research and innovation” ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2565 เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งกำหนดการนำเสนอในรูปแบบ Online Conference ตามวันและเวลาที่ได้ระบุไว้

สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤจิกายน 2564

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5446 6666 ต่อ 1048

อีเมล์ : prconference@up.ac.th