ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ใน Journal of Information and Learning

ด้วย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสาร Journal of Information and Learning ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 1 เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการและบริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และสาขาวิซาที่เกี่ยวข้องโดยมีกองบรรณาธิการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และมีรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ เป็นบรรณาธิการวารสารวารสารเปิดรับพิจารณาผลงานวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3(กันยายน-ธันวาคม)

จึงเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านและผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 073-335-165