ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์

ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ตามที่สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA Development Journal ) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งผู้ที่สนใจ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 3 สาขามนุษย์ศาตร์และสังคมศาสตร์ และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก http://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร. 02-727-3022, 02-727-3298 อีเมล journal@nida.ac.th