ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปนำเสนอในการประชุมวิชาการ ASAIHL International 2024 ณ Juntendo University, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2567

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปนำเสนอในการประชุมวิชาการ ASAIHL International 2024 ณ Juntendo University, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2567
ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ที่สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย ทาง Email: wasana.t@cmu.ac.th ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 (รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา ธรรมพิทักษ์ เลขานุการวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์มือถือ 091-8585220)

ตัวอย่างรูปแบบบทคัดย่อ