ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการตลอดถึง องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และ สาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับและวารสารดังกล่าวปรากฏอยู่ใน Google scholar เรียบร้อย

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jat.ssru.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-160-1155,02-160-1249 และ e-mail: jait@ssru.ac.th