ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาพสินธุ์

ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการฉบับใหม่ 3 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ โดยยกเว้นค่ธรรมเนียมการตีพิมพ์ตามประกาศค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวารสารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งวารสารทั้ง 3 ฉบับ เปิดรับบทความวิซาการ (Research Article) บทความวิจัย(Academic Article) แลบทความปริทัศน์ (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารผ่านลิงค์ดังนี้

1) วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาพสินธุ์

(ตามลิงค์นี้ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/hsi_01)

2) วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

(ตามลิงค์นี้ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/sci_01)

3)  วารสาร Asian Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles

(ตามลิงค์นี้ https://so06.tci-thajo.org/index.php/TAT) (วารสารฉบับนี้อยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์)

หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัทรธิดา พรมดีราช หมายเลขโทรศัพท์ 096-9454936 และ นางสาวกฤติกา สุวรรณเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ 081-6701121