ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระตุ้นการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ในฐาน TCI (กลุ่มที่ 2)

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งรายละเอียดบทความได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujourna/information/authors หรือติดต่อฝ่ายจัดการวารสาร หมายเลขโทรศัพท์ 144 004009 ต่อ 3200 3222