ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal” ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference13 ทั้งนี้ ได้ขยายระยะเวลาการส่งบทความ ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564