ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Engineer and Digital Technology (JEDT)

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำวารสาร Journal of Engineer and Digital Technology (JEDT) ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 1 (2563-2567) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการนี้ทางวารสารได้ปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความจากเดิม 2 ท่านเป็น 3 ท่านต่อบทความ ตามประกาศ ก.พ.อ

ขณะนี้วารสารกำลังเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในเล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565 ) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 )  โดยเปิดรับพิจารณาบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ Thai Journals Online System (Thaijo) ได้ที่ http://ph01.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2704  E-Mail journaleng@tni.ac.th