ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสภาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ บุหรี่ปลอดภัยปัจจัยเสี่ยงสุขภาวะ
สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการได้ที่ www.thaihealth.or.th
ติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ