ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการมายัง สทศ. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ นางกุมภการ สวัสดิโกมล เบอร์โทร 02-217-3800 ต่อ 114 หรือ 085-332-6338