ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

จากนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้หลุดพันจากประเทศรายได้ป่านกลาง โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมีอระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ในการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาดสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ดำเนินโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการรวมทั้งเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https:/www.nstda.or.th/home/services post/research-gap-fund